provozovatele

DOSLI
Bc. Petr Slípek
místo podnikání: Opava, Pekařská 2806/73, PSČ 746 01
IČ: 730 33 341, DIČ: CZ7609024951
(dále jen „provozovatel“)

Článek 1 
PREAMBULE

Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v závazkově – právní vztahy s provozovatelem portálu Toglic, a to v režimu § 269 odst. 1) obchodního zákoníku. Těmito všeobecnými smluvními podmínkami jsou upraveny práva a povinnosti stran v souvislosti s využíváním portálu Toglic, jenž je provozován na doméně www.toglic.cz (.com, .eu, .sk a dalších).

 

Článek 2 
Specifikace portálu Toglic a jeho fungování

2.1 Záměrem systému Toglic je usnadnění pedagogické činnosti účastníkům systému. Portál Toglic nabízí funkce – tzv. výukové aktivity pro práci s žáky a tablety nebo jinými zařízeními ve třídě.

2.2Přístup do systémuToglic je umožněn uživateli po registraci a je časově omezen, a to po dobu trvání předplacení těchto služeb až do spotřebování předplatného dle těchto podmínek. Předplatné systému Toglic je možné realizovat na 12 měsíců. Účet na portálu Toglic poskytuje tyto funkce:

 • Rozesílání výukových aktivit až na 35 žákovských tabletů/zařízení
  • Žáci se přihlašují pomocí PIN kódu,
 • Příjem odpovědí od žáků – u aktivit, které to umožňují
 • Aktivity typu:
  • Náhodné číslo
  • Porovnávání
  • Sčítání a odčítání
  • Násobení a dělení
  • Náhodné písmeno
  • Slova a věty
  • Rozdělení do skupin
  • Rychlé otázky
  • a další…
 • Databáze příprav učitele – u aktivit, které to umožňují
 • Metodická podpora využití aktivit ve výuce

 

2.2 Provozovatel se zavazuje provozovat portál Toglic 24 hodin denně, 365 dnů v roce a umožnit uživatelům v kteroukoli denní či noční dobu přístup do systému. Provozovatel Toglic si vyhrazuje právo pozastavení služeb za účelem servisu portálu, a to po dobu max.: 240 minut měsíčně. Provozovatel neodpovídá za zásah vyšší moci, pro který nebude portál dočasně v provozu.

2.3 Provozovatel je oprávněn a povinen provádět pravidelná zálohování, která budou probíhat jednou denně. Provozovatel nepřejímá odpovědnost za ztrátu dat, která byla do systému vložena během posledních 24 hodin od okamžiku jejich vložení. Uživatel bere na vědomí, že zálohy slouží potřebám provozovatele portálu Toglic. Jednotliví uživatelé proto nemohou po provozovateli požadovat obnovu svých dat, která vlastním pochybením odstranili ze svého uživatelského účtu či je nevhodně změnili.

 

Článek 3 
Platební podmínky

3.1Přístup do portálu Toglic je poskytován registrovaným uživatelům za úplatu ve výši upravené aktuálním ceníkem zveřejněným na portále Toglic,přičemž úplata je hrazena formou předplatného na 12 měsíců. Po zaplacení předplatného uživatel obdrží licenční certifikát s registračním kódem, pomocí kterého si zaregistruje účet na portálu Toglic. Úhradou platby se uzavírá mezi provozovatelem a zákazníkem smlouva na dobu určitou, jejímž předmětem je oprávnění využívat účet portálu Toglic, a to po předplacenou dobu.

3.2 Po registraci jsou uživateli zpřístupněny veškeré funkce účtu Toglic dle jeho typu. Uživatelé jsou povinováni zadat při registraci do systému své pravdivé, nezkreslené a úplné osobní údaje, které jsou vyžadovány registračním formulářem. V případě porušení této povinnosti je provozovatel oprávněn registraci uživatele a jeho základní účet Toglic zrušit.

3.3 Platba se považuje za realizovanou okamžikem připsání uhrazené částky ve prospěch účtu poskytovatele. V případě prodlení s platbou je provozovatel oprávněn účet Toglic uživateli pozastavit a dlužnou částku vymáhat.

3.5 Uživatel bude informován alespoň 10 dní před skončením předplacených služeb Toglic o expiraci lhůty, na kterou má služby předplaceny, a to prostřednictvím e-mailové zprávy nebo v rámci účtu uživatele. Nedojde-li k prodloužení předplacených služeb, bude účet automaticky pozastaven.

3.6 V případě, kdy uživatel užije slevového kuponu na předplacení služeb nebo zakoupí-li předplatné či jiná práva u provozovatele přes smluvního partnera provozovatele, bude uživatel kontaktován přímo smluvním partnerem provozovatele.

3.7 Garance vrácení peněz: Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14-ti dnů ode dne zpřístupnění funkcí účtu portálu Toglic požadovat vrácení uhrazené částky. Okamžikem doručení požadavku je provozovatel oprávněn pozastavit účet uživatele.

 

Článek 4 
Ochrana osobních údajů

4.1 Uživatel registrací v portálu Toglic poskytuje provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů provozovatelem, a to ve smyslu ust. § 11 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje pro administrativní účely administrace a obsluhy účtu uživatele. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani jinak šířeny třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovávány přímo provozovatelem v jeho sídle, a to v elektronické podobě a v rozsahu dat uvedených uživatelem při registraci do systému. Uživatel je oprávněn své osobní údaje kdykoli upravit, změnit či odstranit. Odstranění osobních údajů je možné odstraněním účtu vedeného u Toglic. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou přístupu do portálu Toglic.

4.2 Uživatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zasíláním reklamních a marketingových sdělení provozovatele na emailovou adresu uživatele, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Odesílání reklamních a marketingových sdělení je uživatel oprávněn kdykoli odmítnout.

4.3 Smluvní partneři provozovatele nemají k dispozici osobní údaje uživatelů, které uživatel uvedl při registraci. Pokud smluvní partner získá osobní údaje uživatele, stane se tak výhradně na základě sdělení těchto údajů uživatelem smluvnímu partnerovi.

 

V Opavě dne 1.9.2015

Zveřejněno na www.toglic.cz dne 1.9.2015

DOSLI
Bc. Petr Slípek
provozovatel